Банківські операції

336.717(075.8) / В20
Васюренко О. В.
Банківські операції : навчальний посібник / О. В. Васюренко. — 3-тє вид., стер.. —  ; Київ : Знання, 2002. — 255 с.. — (Вища освіта ХХІ століття). — ISBN 966-620-123-2
   ББК 65.9.262я73
   УДК 336.717(075.8)
   У посібнику розглянуто основні етапи розвитку і сучасний стан банківських систем розвинутих країн та України; розкрито організаційну будову, функції й операції Національного банку України, сутність і види банків та банківських операцій; висвітлено порядок створення, реєстрації й ліцензування комерційних банків, механізм здійснення кредитно-інвестиційної діяльності банків та порядок проведення опе рацій з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, сутність та види конверсійних операцій банків на валютному ринку, механізм управління валютною позицією банку. Особлива увага приділяється вивченню та аналізу новітніх способів і підходів до здійснення банківських операцій. Друге видання посібника виправлене і доповнене.Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-банківської системи.

Powered by Koha