Психологія емоцій , підручник

159.9:61(075.8) / Л17
Лазуренко О.О.
Психологія емоцій : підручник / Лазуренко О.О.. —  ; Київ : Книга-Плюс, 2018. — 261 с.. — Рекомендовано рішенням вченої ради медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольца (протокол № 9 від 13 квітня 2017 р.). — ISBN 978-966-460-105-1
   УДК 159.9:61(075.8)
   Підручник укладений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають спеціальний курс «Психологія емоцій». Цей курс спрямований на вдосконалення знань у сфері емоцій, що знаходить своє відображення як у теоретичній, так і практичній складових вивчення даної дисципліни, а відтак подальше формування емоційної компетентності майбутнього фахівця.
Даний підручник базується на концепції і навчальної програмі курсу «Психологія емоцій», розробленій на кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця під керівництвом академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора С.Д. Максименка, з урахуванням нових підходів щодо підготовки медичних кадрів у сучасних умовах.
Підручник може бути використано у навчальному процесі, при підготовці майбутніх фахівців у галузі медицини, психології, педагогіки.
Вміщені у підручнику завдання не повинні обмежувати ініціативу викладача, їх можна змінювати і доповнювати з урахуванням специфіки факультету.

Powered by Koha