Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. проф. А. Колодного

Main Author: Колодний, А. М., 1937-, Анатолій МиколайовичLanguage: українська.Country: УКРАЇНА.Publication: К. : Світ Знань, 2000Description: 862 с.ISBN: 966-7742-06-7.Contents note: ВСТУП.....с. 10 РОЗДІЛ І. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО - СПЕЦИФІЧНА СФЕРА ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ Тема І. Релігієзнавство як наука.....с. 17 1. Предмет і об'єкт релігієзнавства.....с. 17 2. Структурні поділи і особливості релігієзнавства.....с. 28 3. Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства.....с. 36 4. Герменевтичний аспект релігієзнавства.....с. 42 5. Релігієзнавство і теологія.....с. 51 Тема II. Принципи академічного релігієзнавства.....с. 63 1. Принципи релігієзнавчих досліджень як гносеологічні феномени.....с. 63 2. Принцип об'єктивності.....с. 67 3. Принцип історизму.....с. 75 4. Принципи дуальності і загальнолюдськості.....с. 83 5. Зміна парадигм методологічного мислення в релігієзнавстві.....с. 87 Тема III. Релігія як предмет наукового дослідження.....с. 100 1. Зародки науки про релігію.....с. 100 2. Вчення про релігію епохи середніх віків і Нового часу.....с. 102 3. Становлення релігієзнавства як галузі наукового знання.....с. 105 4. Дисциплінарні вияви релігієзнавства.....с. 111 5. Релігієзнавча думка України.....с. 113 Тема IV. Дисциплінарна структура релігієзнавства.....с. 122 1. Філософія релігії.....с. 122 2. Феноменологія релігії.....с. 129 3. Соціологія релігії.....с. 137 4. Психологія релігії.....с. 152 5. Історія та історіософія релігії.....с. 157 6. Географія релігії.....с. 164 7. Лінгвістичне релігієзнавство.....с. 166 РОЗДІЛИ. ФІЛОСОФСЬКЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ Тема V. Метафізика релігії.....с. 175 1. Сутність і визначення феномену релігії.....с. 176 2. Структура релігії і закономірності її змін.....с. 182 3. Релігія - духовно-онтологічна основа буття антропологічної цілісності.....с. 192 4. Витоки релігії: багатоманіття їх концептуального визначення.....с. 197 Тема VI. Онтологія релігії.....с. 203 1. Ідея подвійності світу - головна риса релігійної свідомості.....с. 203 2. Істини буття Бога в релігії. Докази буття Бога.....с. 207 3. Питання походження світу в релігії.....с. 216 4. Релігійне витлумачення людини.....с. 224 5. Есхатологічна перспектива світу.....с. 230 Тема VII. Епістемологія релігії.....с. 238 1. Проблема можливості пізнання релігії.....с. 238 2. Релігія як знання.....с. 242 3. Поняття релігійної істини.....с. 244 4. Проблема богопізнання.....с. 245 5. Відображальне відношення і власний зміст релігійного феномену.....с. 247 Тема VIII. Праксеологія релігії.....с. 256 1. Релігійна діяльність: сутність та форми вияву.....с. 256 2. Особливості інтелектуальної діяльності в релігії.....с. 262 3. Культова діяльність в її праксеологічному вимірі.....с. 264 4. Релігійне виправдання підприємницької діяльності с 266 5. Культова особливість як основа конфесійної диференціації.....с. 269 Тема IX. Антропологія релігії.....с. 277 1. Людина - вінець Божого творіння і образ Бога.....с. 277 2. Божественний промисел і свобода людини. Теодіцея і антроподіцея.....с. 282 3. Сенс буття людини у світі. Вчення про спокуту і спасіння.....с. 288 РОЗДІЛ III. ІСТОРИЧНЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ Тема X. Релігія як історичне явище 1. Історична природа релігії.....с. 295 2. Проблема періодизації історії релігії і її типологізація.....с. 295 3. Загальні закономірності еволюції релігії.....с. 302 4. Роль особи в релігійному житті.....с. 309 5. Закономірності релігійного процесу в Україні.....с. 321 Тема XI. Первісні релігійні вірування.....с. 325 1. Час та умови виникнення вірувань.....с. 326 2. Чуттєво-надчуттєві вірування.....с. 329 3. Демоністичні вірування.....с. 333 4. Первісна магія.....с. 336 5. Первісні вірування, міфологія, світогляд.....с. 338 Тема XII. Етнічні релігії.....с. 343 1. Історичне підґрунтя виникнення етнічних релігій.....с. 343 2. Народні релігії.....с. 344 3. Національні або етнодержавні релігії.....с. 347 4. Різновиди етнічних релігій.....с. 351 5. Іудаїзм як національна релігія.....с. 359 Тема XIII. Світові релігії.....с. 366 1. Особливості світових релігій.....с. 366 2. Буддизм.....¦.....с. 368 3. Християнство.....с. 372 4. Іслам.....с. 379 Тема XIV. Основний зміст християнського віровчення і культу.....с. 386 1. Біблія як священна книга християнства.....с. 386 2. Засади християнського віровчення.....с. 395 3. Християнська моральна доктрина.....с. 399 4. Культ в системі християнської релігії.....с. 405 Тема XV. Конфесійна філософська теологія.....с. 412 1. Особливості і метатеологічні функції філософської теології.....с. 412 2. Буддійська філософія і її основні школи.....с. 415 3. Християнська філософія.....с. 421 А). Філософія православ'я.....с. 421 Б). Католицька філософія.....с. 425 В). Протестантська філософія в контексті теологічних концепцій.....с. 432 4. Мусульманська філософія.....с. 436 Тема XVI. Релігія в контексті історії України.....с. 441 1. Дохристиянські вірування на українських теренах.....с. 441 2. Українське язичництво.....с. 446 3. Прийняття і поширення християнства в Україні.....с. 452 4. Українське християнство: особливості, віхи історії с 455 5. Релігія і Церква в тоталітарну добу.....с. 461 6. Багатоконфесійність України. Міжконфесійні колізії трагедія українського народу.....с. 470 7. Секулярні процеси в Україні і формування "нової релігійності".....с. 474 РОЗДІЛ IV. СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ Тема XVII. Релігія як суспільний феномен.....с. 479 1. Релігія і суспільство.....с. 479 2. Форми соціально-функціональних виявів релігії.....с. 483 3. Інституалізація релігії. Типологія релігійних інституцій.....с. 485 4. Аксіологічний статус релігії.....с. 490 5. Природа і особливості світських релігій.....с. 494 Тема XVIII. Релігія як соціально-психологічне явище.....с. 501 1. Психологічні корені релігії і релігійності. Релігійні переживання.....с. 501 2. Релігійний досвід і його типи.....с. 506 3. Релігійна віра: природа, вияви, структура.....с. 510 4. Психологічні функції релігії. Релігія і духовне здоров'я особи й народу.....с. 513 Тема XIX. Релігійність - форма буття релігії.....с. 520 1. Співвідношення понять "релігія" і "релігійність".....с. 520 2. Компоненти релігійності.....с. 522 3. Релігійність особи: мотиви і вияви.....с. 528 4. Показники та критерії релігійності.....с. 532 5. Релігійна духовність.....с. 534 6. Релігійне життя як релігійне діяння.....с. 543 7. Релігійна громада - первинний осередок життя віруючих.....с. 548 Тема XX. Функціональність релігії.....с. 554 1. Функціональність як сутнісна характеристика релігії.....с. 554 2. Поліфункціональність релігії: вияви функціональності релігійного комплексу.....с. 557 3. Рівні вияву функціональності релігії.....с. 562 4. Сакралізація і секуляризація як вияв суспільного статусу релігії.....с. 563 5. Релігія і культуротворення.....с. 565 6. Релігія в мистецтві і мистецтво в релігії.....с. 570 Тема XXI. Політологія релігії.....с. 581 1. Структурний рівень взаємовпливу релігії і політики с. 582 2. Функціональний рівень взаємовпливу релігії і політики.....с. 584 3. Еволюція теократичної ідеї походження влади.....с. 589 4. Сучасні богословські концепції поєднання релігії та політики.....с. 593 5. Держава і церква: основні моделі взаємодії.....с. 598 6. Державно-церковні відносини в Україні.....с. 603 Тема XXII. Етнологія релігії.....с. 616 1. Релігія як етнічна ознака народу.....с. 616 2. Космополітизм та етнічність релігії.....с. 618 3. Історичні етапи та закономірності етнорелігієгенезу с 622 4. Функції і роль релігії в етнічних процесах людства с 624 5. Релігія в національному бутті українського народу с 628 Тема XXIII. Релігія як моральне явище.....с. 632 1. Особливості релігії як морального чинника. Етичні виміри релігії.....с. 632 2. Смисложиттєві проблеми в контексті їх релігійного розуміння.....с. 641 3. Особливості моральних концепцій різних типів релігії.....с. 646 4. Оновлення морально-етичного вчення сучасних релігій.....с. 650 5. Бізнес і релігійна мораль.....с. 653 Тема XXIV. Свобода буття релігії в суспільстві.....с. 665 1. Свобода совісті: зміст і структура.....с. 665 2. Свобода релігії, свобода віросповідання, свобода церкви, свобода в релігії.....с. 669 3. Свобода совісті й толерантність.....с. 671 4. Державні гарантії свободи совісті.....с. 676 5. Основні пріоритети державної політики щодо релігії та церкви.....с. 677 РОЗДІЛУ. РЕЛІГІЯ І СУЧАСНІСТЬ Тема XXV. Статистика і географія сучасних релігій.....с. 682 1. Кількісні показники сучасних релігій.....с. 682 2. Поширення релігій в світі.....с. 685 3. Конфесійна структура і географія релігій в Україні.....с. 702 Тема XXVI. Релігія в сучасному світі.....с. 711 1. Кризові явища в сучасному релігійному житті.....с. 711 2. Політизація релігії. Еволюція соціально-політичних орієнтацій і діяльності релігійних організацій.....с. 715, 3. Глобальні проблеми сучасності в їх релігійному витлумаченні і розв'язанні.....с. 719 4. Міжконфесійні відносини у світі. Проблема християнського екуменізму.....с. 724 5. Природа громадянської релігії.....с. 728 Тема XXVII. Християнство в контексті сучасності.....с. 737 1. Пошук шляхів і форм оновлення. Католицьке аджорнаменто.....с. 737 2. Інтеграція теології і західної філософської та соціальної думки.....с. 741 3. Антропологічна пантеїзація християнства.....с. 746 4. Онтологічна пантеїзація християнства.....с. 752 5. Концепція синтезу науки і релігії в сучасному богослов'ї.....с. 756 6. Церква і культура: "обновленські" спроби здолати розрив.....с. 762 7. Християнство на межі тисячоліть.....с. 767 Тема XXVIII. Новітні релігійні течії.....с. 778 1. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження новітніх релігійних течій.....с. 778 2. Неорелігії в контексті світових суспільних процесів с 783 3. Причини появи новітніх релігійних течій.....с. 787 4. Неоднорідність новітніх релігійних течій і рухів.....с. 790 5. Перспективи новітніх релігійних течій.....с. 794 Тема XXIX. Вільнодумство, секуляризація та натуралістична міфотворчість - вияви змін духовності.....с. 797 1. Вільнодумство - традиційне явище духовного життя.....с. 797 2. Основні напрямки сучасного вільнодумства. Доля атеїзму у світі.....с. 806 3. Секуляризація і секулярні процеси сучасності.....с. 813 4. Натуралістичні міфи - феномен нової білярелігійної свідомості.....с. 817 Тема XXX. Релігія і Церква в незалежній Україні.....с. 829 1. Етноконфесійна ситуація в Україні. Міжцерковні та внутрішньо-конфесійні відносини.....с. 829 2. Становлення національних церков як складова національного відродження.....с. 834 3. Релігійний чинник в контексті політичного життя України.....с. 839 4. Національна безпека і релігійне життя.....с. 848 5. Релігійна та релігієзнавча освіта в Україні.....с. 854 6. Законодавче закріплення свободи совісті в Україні.....с. 858 Abstract: Підручник написано відповідно до дисциплінарної структури релігієзнавства і на основі новітніх здобутків цієї сфери гуманітарного знання з акцентацією уваги на проблемах історії і сьогоденного буття релігії в Україні. Цим він відрізняється від прийнятої ще в науковому атеїзмі і відтвореної опісля у видрукуваних посібниках з релігієзнавства змістовної структури. Розраховано на науковців, викладачів релігієзнавчих курсів, студентів і широке коло читачів, які цікавляться проблемами природи і функціональності релігії..Subject: Религиоведение Item type: Навчальні видання
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000345
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000346
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000347
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000348
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000349
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000350
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000351
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000352
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000485
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000486
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000487
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000488
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Теологічний фонд
21 / А38 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-000489

ВСТУП.....с. 10
РОЗДІЛ І. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО - СПЕЦИФІЧНА СФЕРА ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
Тема І. Релігієзнавство як наука.....с. 17
1. Предмет і об'єкт релігієзнавства.....с. 17
2. Структурні поділи і особливості релігієзнавства.....с. 28
3. Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства.....с. 36
4. Герменевтичний аспект релігієзнавства.....с. 42
5. Релігієзнавство і теологія.....с. 51
Тема II. Принципи академічного релігієзнавства.....с. 63
1. Принципи релігієзнавчих досліджень як гносеологічні феномени.....с. 63
2. Принцип об'єктивності.....с. 67
3. Принцип історизму.....с. 75
4. Принципи дуальності і загальнолюдськості.....с. 83
5. Зміна парадигм методологічного мислення в релігієзнавстві.....с. 87
Тема III. Релігія як предмет наукового дослідження.....с. 100
1. Зародки науки про релігію.....с. 100
2. Вчення про релігію епохи середніх віків і Нового часу.....с. 102
3. Становлення релігієзнавства як галузі наукового знання.....с. 105
4. Дисциплінарні вияви релігієзнавства.....с. 111
5. Релігієзнавча думка України.....с. 113
Тема IV. Дисциплінарна структура релігієзнавства.....с. 122
1. Філософія релігії.....с. 122
2. Феноменологія релігії.....с. 129
3. Соціологія релігії.....с. 137
4. Психологія релігії.....с. 152
5. Історія та історіософія релігії.....с. 157
6. Географія релігії.....с. 164
7. Лінгвістичне релігієзнавство.....с. 166
РОЗДІЛИ. ФІЛОСОФСЬКЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ
Тема V. Метафізика релігії.....с. 175
1. Сутність і визначення феномену релігії.....с. 176
2. Структура релігії і закономірності її змін.....с. 182
3. Релігія - духовно-онтологічна основа буття антропологічної цілісності.....с. 192
4. Витоки релігії: багатоманіття їх концептуального визначення.....с. 197
Тема VI. Онтологія релігії.....с. 203
1. Ідея подвійності світу - головна риса релігійної свідомості.....с. 203
2. Істини буття Бога в релігії. Докази буття Бога.....с. 207
3. Питання походження світу в релігії.....с. 216
4. Релігійне витлумачення людини.....с. 224
5. Есхатологічна перспектива світу.....с. 230
Тема VII. Епістемологія релігії.....с. 238
1. Проблема можливості пізнання релігії.....с. 238
2. Релігія як знання.....с. 242
3. Поняття релігійної істини.....с. 244
4. Проблема богопізнання.....с. 245
5. Відображальне відношення і власний зміст релігійного феномену.....с. 247
Тема VIII. Праксеологія релігії.....с. 256
1. Релігійна діяльність: сутність та форми вияву.....с. 256
2. Особливості інтелектуальної діяльності в релігії.....с. 262
3. Культова діяльність в її праксеологічному вимірі.....с. 264
4. Релігійне виправдання підприємницької діяльності с 266
5. Культова особливість як основа конфесійної диференціації.....с. 269
Тема IX. Антропологія релігії.....с. 277
1. Людина - вінець Божого творіння і образ Бога.....с. 277
2. Божественний промисел і свобода людини. Теодіцея і антроподіцея.....с. 282
3. Сенс буття людини у світі. Вчення про спокуту і спасіння.....с. 288
РОЗДІЛ III. ІСТОРИЧНЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ
Тема X. Релігія як історичне явище
1. Історична природа релігії.....с. 295
2. Проблема періодизації історії релігії і її типологізація.....с. 295
3. Загальні закономірності еволюції релігії.....с. 302
4. Роль особи в релігійному житті.....с. 309
5. Закономірності релігійного процесу в Україні.....с. 321
Тема XI. Первісні релігійні вірування.....с. 325
1. Час та умови виникнення вірувань.....с. 326
2. Чуттєво-надчуттєві вірування.....с. 329
3. Демоністичні вірування.....с. 333
4. Первісна магія.....с. 336
5. Первісні вірування, міфологія, світогляд.....с. 338
Тема XII. Етнічні релігії.....с. 343
1. Історичне підґрунтя виникнення етнічних релігій.....с. 343
2. Народні релігії.....с. 344
3. Національні або етнодержавні релігії.....с. 347
4. Різновиди етнічних релігій.....с. 351
5. Іудаїзм як національна релігія.....с. 359
Тема XIII. Світові релігії.....с. 366
1. Особливості світових релігій.....с. 366
2. Буддизм.....¦.....с. 368
3. Християнство.....с. 372
4. Іслам.....с. 379
Тема XIV. Основний зміст християнського віровчення і культу.....с. 386
1. Біблія як священна книга християнства.....с. 386
2. Засади християнського віровчення.....с. 395
3. Християнська моральна доктрина.....с. 399
4. Культ в системі християнської релігії.....с. 405
Тема XV. Конфесійна філософська теологія.....с. 412
1. Особливості і метатеологічні функції філософської теології.....с. 412
2. Буддійська філософія і її основні школи.....с. 415
3. Християнська філософія.....с. 421
А). Філософія православ'я.....с. 421
Б). Католицька філософія.....с. 425
В). Протестантська філософія в контексті теологічних концепцій.....с. 432
4. Мусульманська філософія.....с. 436
Тема XVI. Релігія в контексті історії України.....с. 441
1. Дохристиянські вірування на українських теренах.....с. 441
2. Українське язичництво.....с. 446
3. Прийняття і поширення християнства в Україні.....с. 452
4. Українське християнство: особливості, віхи історії с 455
5. Релігія і Церква в тоталітарну добу.....с. 461
6. Багатоконфесійність України. Міжконфесійні колізії трагедія українського народу.....с. 470
7. Секулярні процеси в Україні і формування "нової релігійності".....с. 474
РОЗДІЛ IV. СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ
Тема XVII. Релігія як суспільний феномен.....с. 479
1. Релігія і суспільство.....с. 479
2. Форми соціально-функціональних виявів релігії.....с. 483
3. Інституалізація релігії. Типологія релігійних інституцій.....с. 485
4. Аксіологічний статус релігії.....с. 490
5. Природа і особливості світських релігій.....с. 494
Тема XVIII. Релігія як соціально-психологічне явище.....с. 501
1. Психологічні корені релігії і релігійності. Релігійні переживання.....с. 501
2. Релігійний досвід і його типи.....с. 506
3. Релігійна віра: природа, вияви, структура.....с. 510
4. Психологічні функції релігії. Релігія і духовне здоров'я особи й народу.....с. 513
Тема XIX. Релігійність - форма буття релігії.....с. 520
1. Співвідношення понять "релігія" і "релігійність".....с. 520
2. Компоненти релігійності.....с. 522
3. Релігійність особи: мотиви і вияви.....с. 528
4. Показники та критерії релігійності.....с. 532
5. Релігійна духовність.....с. 534
6. Релігійне життя як релігійне діяння.....с. 543
7. Релігійна громада - первинний осередок життя віруючих.....с. 548
Тема XX. Функціональність релігії.....с. 554
1. Функціональність як сутнісна характеристика релігії.....с. 554
2. Поліфункціональність релігії: вияви функціональності релігійного комплексу.....с. 557
3. Рівні вияву функціональності релігії.....с. 562
4. Сакралізація і секуляризація як вияв суспільного статусу релігії.....с. 563
5. Релігія і культуротворення.....с. 565
6. Релігія в мистецтві і мистецтво в релігії.....с. 570
Тема XXI. Політологія релігії.....с. 581
1. Структурний рівень взаємовпливу релігії і політики с. 582
2. Функціональний рівень взаємовпливу релігії і політики.....с. 584
3. Еволюція теократичної ідеї походження влади.....с. 589
4. Сучасні богословські концепції поєднання релігії та політики.....с. 593
5. Держава і церква: основні моделі взаємодії.....с. 598
6. Державно-церковні відносини в Україні.....с. 603
Тема XXII. Етнологія релігії.....с. 616
1. Релігія як етнічна ознака народу.....с. 616
2. Космополітизм та етнічність релігії.....с. 618
3. Історичні етапи та закономірності етнорелігієгенезу с 622
4. Функції і роль релігії в етнічних процесах людства с 624
5. Релігія в національному бутті українського народу с 628
Тема XXIII. Релігія як моральне явище.....с. 632
1. Особливості релігії як морального чинника. Етичні виміри релігії.....с. 632
2. Смисложиттєві проблеми в контексті їх релігійного розуміння.....с. 641
3. Особливості моральних концепцій різних типів релігії.....с. 646
4. Оновлення морально-етичного вчення сучасних релігій.....с. 650
5. Бізнес і релігійна мораль.....с. 653
Тема XXIV. Свобода буття релігії в суспільстві.....с. 665
1. Свобода совісті: зміст і структура.....с. 665
2. Свобода релігії, свобода віросповідання, свобода церкви, свобода в релігії.....с. 669
3. Свобода совісті й толерантність.....с. 671
4. Державні гарантії свободи совісті.....с. 676
5. Основні пріоритети державної політики щодо релігії та церкви.....с. 677
РОЗДІЛУ. РЕЛІГІЯ І СУЧАСНІСТЬ
Тема XXV. Статистика і географія сучасних релігій.....с. 682
1. Кількісні показники сучасних релігій.....с. 682
2. Поширення релігій в світі.....с. 685
3. Конфесійна структура і географія релігій в Україні.....с. 702
Тема XXVI. Релігія в сучасному світі.....с. 711
1. Кризові явища в сучасному релігійному житті.....с. 711
2. Політизація релігії. Еволюція соціально-політичних орієнтацій і діяльності релігійних організацій.....с. 715,
3. Глобальні проблеми сучасності в їх релігійному витлумаченні і розв'язанні.....с. 719
4. Міжконфесійні відносини у світі. Проблема християнського екуменізму.....с. 724
5. Природа громадянської релігії.....с. 728
Тема XXVII. Християнство в контексті сучасності.....с. 737
1. Пошук шляхів і форм оновлення. Католицьке аджорнаменто.....с. 737
2. Інтеграція теології і західної філософської та соціальної думки.....с. 741
3. Антропологічна пантеїзація християнства.....с. 746
4. Онтологічна пантеїзація християнства.....с. 752
5. Концепція синтезу науки і релігії в сучасному богослов'ї.....с. 756
6. Церква і культура: "обновленські" спроби здолати розрив.....с. 762
7. Християнство на межі тисячоліть.....с. 767
Тема XXVIII. Новітні релігійні течії.....с. 778
1. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження новітніх релігійних течій.....с. 778
2. Неорелігії в контексті світових суспільних процесів с 783
3. Причини появи новітніх релігійних течій.....с. 787
4. Неоднорідність новітніх релігійних течій і рухів.....с. 790
5. Перспективи новітніх релігійних течій.....с. 794
Тема XXIX. Вільнодумство, секуляризація та натуралістична
міфотворчість - вияви змін духовності.....с. 797
1. Вільнодумство - традиційне явище духовного життя.....с. 797
2. Основні напрямки сучасного вільнодумства. Доля атеїзму у світі.....с. 806
3. Секуляризація і секулярні процеси сучасності.....с. 813
4. Натуралістичні міфи - феномен нової білярелігійної свідомості.....с. 817
Тема XXX. Релігія і Церква в незалежній Україні.....с. 829
1. Етноконфесійна ситуація в Україні. Міжцерковні та внутрішньо-конфесійні відносини.....с. 829
2. Становлення національних церков як складова національного відродження.....с. 834
3. Релігійний чинник в контексті політичного життя України.....с. 839
4. Національна безпека і релігійне життя.....с. 848
5. Релігійна та релігієзнавча освіта в Україні.....с. 854
6. Законодавче закріплення свободи совісті в Україні.....с. 858

Підручник написано відповідно до дисциплінарної структури релігієзнавства і на основі новітніх здобутків цієї сфери гуманітарного знання з акцентацією уваги на проблемах історії і сьогоденного буття релігії в Україні. Цим він відрізняється від прийнятої ще в науковому атеїзмі і відтвореної опісля у видрукуваних посібниках з релігієзнавства змістовної структури.
Розраховано на науковців, викладачів релігієзнавчих курсів, студентів і широке коло читачів, які цікавляться проблемами природи і функціональності релігії.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Powered by Koha