Статистика національної та міжнародної економіки : навчальний посібник / О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин

Main Author: Лугінін, О. Є., Олег Євгенович, 1949-Coauthor: Фомішин, С. В., Сергій ВалентиновичLanguage: українська.Country: УКРАЇНА.Publication: Львів : Новий Світ-2000, 2008Description: 470 с.ISBN: 966-418-050-5.Classification: 60.6я73Contents note: ВСТУП -- 10 ЧАСТИНА І. ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИКИ ТА її ОРГАНІЗАЦІЯ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ І МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ -- 13 Передумова до статистики -- 13 1.1. Складові частини статистики та історія її розвитку -- 15 1.2. Предмет та категорії статистики -- 18 1.3. Методологія статистики 2 -- 2 1.4. Організація статистики на національному та міжнародному рівнях -- 24 Запитання для самоконтролю -- 25 РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ -- 27 2.1. Статистичне спостереження та вимоги до нього -- 27 2.2. Забезпечення статистичного спостереження програмно-методологічним та організаційним напрямками -- 29 2.3. Форми, види та способи спостереження -- 33 2.4. Помилки спостереження та їх контроль -- 36 Запитання для самоконтролю -- 37 Методичні вказівки до вирішення типових задач -- 38 РОЗДІЛ 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ -- 41 3.1. Статистичне зведення та його організація -- 41 3.2. Класифікації в економічній практиці -- 44 3.3. Групування статистичних даних -- 46 3.4. Ряди розподілу -- 49 3.5. Статистичні таблиці -- 52 3.6. Статистичні графіки -- 56 Запитання для самоконтролю -- 60 Методичні вказівки до вирішення типових задач -- 62 РОЗДІЛ 4. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ -- 68 1.1. Види, типи статистичних показників та вимоїги до них -- 68 4.2. Абсолютні та відносні величини -- 70 4.3. Середні величини -- 76 4.4. Показники варіації -- 83 Запитання Оля самоконтролю -- 87 Методичні вказівки до вирішення типових задач -- 88 РОЗДІЛ 5. ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ -- 95 5.1. Суть вибірковою спостереження -- 95 5.2. Характеристики генеральної та вибіркової сукупності -- 98 5.3. Помилки вибіркового спостереження -- 100 5.4. Закон великих чисел -- 101 5.5. Проста випадкова вибірка -- 102 5.6. Механічна вибірка -- 105 5.7. Районована (типова) вибірка -- 107 5.8. Серійна вибірка -- 109 5.9. Ступенева вибірка -- 110 5.10. Малі .вибірки -- 111 5.11. Поняття про метод моментних спостережень -- 113 Запитання для самоконтролю -- 114 Методичні вказівки до вирішення типових задач -- 116 РОЗДІЛ 6. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ФАКТОРАМИ -- 124 6.1. Види зв’язку між факторами -- 124 6.2. Рсгресійний аналіз -- 127 6.3. Кореляційний аналіз -- 131 6.1 Аналіз зв’язку між атрибутивними ознаками -- 134 Питання для самоконтролю -- 137 Методичні вказівки до вирішення типових задач -- 139 РОЗДІЛ 7. РЯДИ ДИНАМІКИ -- 145 7.1 І іементи та види рядів динаміки. Приведення рядів динаміки до порівнюваного виду -- 145 7.2. Показники рядів динаміки 1 -- 50 7.3. Середні показники ряду динаміки -- 153 7.4. Методи обробки динамічних рядів -- 155 7.5. Вимірювання сезонних коливань в рядах динаміки -- 164 Запитання Оля самоконтролю -- 166 Методичні вказівки бо вирішення типових задач -- 168 РОЗДІЛ 8. ІНДЕКСНИЙ МЕТОД В ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ -- 178 8.1. Поняття індексів і а їх роль у статпстико-економічному аналізі -- 178 8.2. Класифікація індексів -- 181 8.3. Індивідуальні індекси -- 183 8.4. Агрегатна форма загальних індексів кількісних показників 1 -- 86 8.5. Агрегатна форма загальних індексів якісних і змішаних показників -- 189 8.6. Середньозважені індекси -- 195 8.7. Загальні індекси середніх величин -- 197 Запитання для самоконтролю -- 198 Методичні вказівки до вирішення типових задач -- 199 ЧАСТИНА II. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ РОЗДІЛ 9. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ -- 213 Передумова до статистики національної економіки -- 213 9.1. Мета, завдання і предмет економічної та соціальної статистики і система їх показників -- 216 9.2. Категорії економічної статистики -- 218 9.3. Сучасний стан та перспективи розвитку соціально-економічної статистики в Україні -- 220 Запитання для самоконтролю -- 223 РОЗДІЛ 10. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ -- 224 10.1. Виникнення системи національних рахунків і її порівняння з іншими економічними моделями -- 224 10.2. Загальні принципи побудови СНР та її класифікація -- 225 10.3. Основні макроекономічні показники СНР -- 228 Запитання для самоконтролю -- 235 Методичні вказівки до рішення типових задач з розрахунку макроекономічних показників -- 237 РОЗДІЛ 11. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА -- 240 11.1. Поняття національного багатства та його класифікація у СНР -- 240 11.2. Статистика основного капіталу -- 243 11.2.1. Класифікація основного капіталу та методи його вимірювання -- 243 11.2.2. Баланс основного капіталу -- 247 11.2.3. Показники руху, стану та використання основних засобів -- 249 11.2.4. Індексний аналіз ефективності використання основних засобів -- 251 11.3. Статистика оборотних активів -- 253 11.3.1. Класифікація і структура оборотних активів -- 253 11.3.2. Показники ефективності використання оборотних засобів -- 255 11.3.3. Індексний метод аналізу використання матеріальних ресурсів -- 257 Запитання для самоконтролю -- 259 Методичні вказівки до рішення типових задач -- 261 РОЗДІЛ 12. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦІЇ -- 269 12.1. Види, типи та форми продукції -- 269 12.2. Методи вимірювання та показники продукції промислових підприємств -- 271 12.3. Статистика продукції сільського господарства -- 275 12.4. Статистика продукції інших галузей -- 279 Запитання для самоконтролю -- 281 Методичні вказівки до рішення типових задач -- 283 РОЗДІЛ 13. СТАТИСТИКА РИНКУ ТА ЦІН -- 291 13.1. Статистичне вивчення ринку та йото показники -- 291 13.2. Статистичний аналіз товарообороту на ринку -- 301 13.3. Статистика цін та тарифів -- 306 13.3.1. Види цін і тарифів -- 306 13.3.2. Вимірювання динаміки цін індексним методом -- 309 Запитання для самоконтролю -- 313 Методичні вказівки до рішення типових задач -- 314 РОЗДІЛ 14. СТАТИСТИКА ПРАЦІ -- 323 14.1. Склад робочої сили на підприємстві, її показники чисельності та руху -- 323 14.2. Робочий час та його використання -- 327 14.3. Ефективність праці, її показники та методи вимірювання -- 330 14.4. Статистичне вивчення оплати праці -- 333 Запитання для самоконтролю -- 339 Методичні вказівки до рішення типових задач -- 340 РОЗДІЛ 15. СТАТИСТИКА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА, ДОХОДІВ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ -- 349 15.1. Завдання статистики витрат виробництва та фінансових результатів господарської діяльності -- 349 15.2. Класифікація витрат на продукцію -- 350 15.3. Собівартість продукції та її обчислення -- 352 15.4. Показники фінансових результатів господарської діяльності -- 356 Запитання для самоконтролю -- 361 Методичні вказівки до рішення типових задач -- 362 РОЗДІЛ 16. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ -- 370 16.1. Категорії населення та їх характеристики -- 370 16.2. Статистичні показники природного та механічного руху населення -- 371 16.3. Статистика зайнятості та безробіття -- 374 Запитання для самоконтролю -- 376 Методичні вказівки до рішення типових задач -- 377 РОЗДІЛ 17. СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ -- 384 17.1. Комплекс індикаторів життєвого рівня та їх показники -- 384 17.2. Макроекономічні показники життєвого рівня населення -- 385 17.3. Показники матеріального забезпечення населення та домогосподарств -- 387 17.4. Соціальні та демографічні показники життєвого рівня -- 390 Запитання для самоконтролю -- 391 Методичні вказівки до рішення типової задачі -- 392 ЧАСТИНА III. СТАТИСТИКА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДІЛ 18. МІЖНАРОДНІ СТАТИСТИЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -- 396 Передумова до міжнародної статистики -- 396 18.1. Світові та європейські статистичні організації -- 403 18.2. Міжнародні статистичні класифікації -- 404 18.3. Призначення та структура основних економічних міжнародних класифікацій -- 409 Запитання для самоконтролю -- 416 РОЗДІЛ 19. СТАТИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -- 417 19.1. Ефективність суспільного виробництва як основний чинник успішного розвитку економіки -- 417 19.2. Показники ефективності економічної діяльності в міжнародній економіці -- 421 Запитання для самоконтролю -- 427 Методичні вказівки до рішення типових задач -- 428 Задачі -- 433 РОЗДІЛ 20. СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ -- 435 20.1. Особливості обліку товарів зовнішньої торгівлі -- 435 20.2. Імпорт і експорт товарів -- 436 20.3. Міжнародна торгівля -- 438 20.4. Облік товарів у зовнішній торгівлі -- 441 Запитання для самоконтролю -- 443 Задачі -- 444 РОЗДІЛ 21. МІЖНАРОДНЕ ПОРІВНЯННЯ МАКРО-ЕКОНОМІЧНИХ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ -- 451 21.1. Паритет купівельної спроможності національних валют -- 451 21.2. Методологія проведення міжнародних порівнянь -- 453 21.3. Основні показники економічної діяльності у міжнародних порівняннях -- 456 Запитання для самоконтролю -- 458 Методичні вказівки до рішення типової задачі -- 459 Задачі -- 461 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ -- 466 Abstract: Складається з трьох частин, що охоплюють теорію статистики, економічну та соціальну статистику національної економіки, статистику міжнародної економічної діяльності. У першій частині “Теорія статистики” розглянуті питання з предмету та методу статистики, статистичного спостереження, зведення та групування статистичних даних, абсолютних та відносних показників, середніх величин, вибіркового спостереження, статистичних методів аналізу зв’язків між факторами, рядів динаміки та індексного методу. Друга частина “Економічна та соціальна статистика національної економіки” присвячена розгляду методологічних основ економічної та соціальної статистики, системі національних рахунків, статистиці національного багатства, продукції, ринку та цін, праці, фінансових результатів господарської діяльності, статистиці населення та рівня життя населення. У третій частині "Статистика міжнародної економічної діяльності" розглянуті питання з міжнародних класифікацій, стистики ефективності міжнародної діяльності, зовнішньої торгівлі, міжнародного порівняння макроекономічних вартісних показників. Наведені питання для самоконтролю знань, приклади рішення типових задач. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів при вивченні дисциплін зі статистики, викладачів економічних спеціальностей та фахівців для статистичної обробки інформації.. Item type: Навчальні видання
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Collection Call number Status Date due Barcode
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
Наукова література 31(075.8) / Л83 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-009180
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту
Науковий фонд
Наукова література 31(075.8) / Л83 (Browse shelf (Opens below)) Available (Немає обмежень доступу) 41683-009181

ВСТУП 10 ЧАСТИНА І. ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИКИ ТА її ОРГАНІЗАЦІЯ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ І МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ 13 Передумова до статистики 13 1.1. Складові частини статистики та історія її розвитку 15 1.2. Предмет та категорії статистики 18 1.3. Методологія статистики 2 2 1.4. Організація статистики на національному та міжнародному рівнях 24 Запитання для самоконтролю 25 РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 27 2.1. Статистичне спостереження та вимоги до нього 27 2.2. Забезпечення статистичного спостереження програмно-методологічним та організаційним напрямками 29 2.3. Форми, види та способи спостереження 33 2.4. Помилки спостереження та їх контроль 36 Запитання для самоконтролю 37 Методичні вказівки до вирішення типових задач 38 РОЗДІЛ 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 41 3.1. Статистичне зведення та його організація 41 3.2. Класифікації в економічній практиці 44 3.3. Групування статистичних даних 46 3.4. Ряди розподілу 49 3.5. Статистичні таблиці 52 3.6. Статистичні графіки 56 Запитання для самоконтролю 60 Методичні вказівки до вирішення типових задач 62 РОЗДІЛ 4. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ 68 1.1. Види, типи статистичних показників та вимоїги до них 68 4.2. Абсолютні та відносні величини 70 4.3. Середні величини 76 4.4. Показники варіації 83 Запитання Оля самоконтролю 87 Методичні вказівки до вирішення типових задач 88 РОЗДІЛ 5. ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 95 5.1. Суть вибірковою спостереження 95 5.2. Характеристики генеральної та вибіркової сукупності 98 5.3. Помилки вибіркового спостереження 100 5.4. Закон великих чисел 101 5.5. Проста випадкова вибірка 102 5.6. Механічна вибірка 105 5.7. Районована (типова) вибірка 107 5.8. Серійна вибірка 109 5.9. Ступенева вибірка 110 5.10. Малі .вибірки 111 5.11. Поняття про метод моментних спостережень 113 Запитання для самоконтролю 114 Методичні вказівки до вирішення типових задач 116 РОЗДІЛ 6. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ФАКТОРАМИ 124 6.1. Види зв’язку між факторами 124 6.2. Рсгресійний аналіз 127 6.3. Кореляційний аналіз 131 6.1 Аналіз зв’язку між атрибутивними ознаками 134 Питання для самоконтролю 137 Методичні вказівки до вирішення типових задач 139 РОЗДІЛ 7. РЯДИ ДИНАМІКИ 145 7.1 І іементи та види рядів динаміки. Приведення рядів динаміки до порівнюваного виду 145 7.2. Показники рядів динаміки 1 50 7.3. Середні показники ряду динаміки 153 7.4. Методи обробки динамічних рядів 155 7.5. Вимірювання сезонних коливань в рядах динаміки 164 Запитання Оля самоконтролю 166 Методичні вказівки бо вирішення типових задач 168 РОЗДІЛ 8. ІНДЕКСНИЙ МЕТОД В ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 178 8.1. Поняття індексів і а їх роль у статпстико-економічному аналізі 178 8.2. Класифікація індексів 181 8.3. Індивідуальні індекси 183 8.4. Агрегатна форма загальних індексів кількісних показників 1 86 8.5. Агрегатна форма загальних індексів якісних і змішаних показників 189 8.6. Середньозважені індекси 195 8.7. Загальні індекси середніх величин 197 Запитання для самоконтролю 198 Методичні вказівки до вирішення типових задач 199 ЧАСТИНА II. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ РОЗДІЛ 9. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 213 Передумова до статистики національної економіки 213 9.1. Мета, завдання і предмет економічної та соціальної статистики і система їх показників 216 9.2. Категорії економічної статистики 218 9.3. Сучасний стан та перспективи розвитку соціально-економічної статистики в Україні 220 Запитання для самоконтролю 223 РОЗДІЛ 10. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ 224 10.1. Виникнення системи національних рахунків і її порівняння з іншими економічними моделями 224 10.2. Загальні принципи побудови СНР та її класифікація 225 10.3. Основні макроекономічні показники СНР 228 Запитання для самоконтролю 235 Методичні вказівки до рішення типових задач з розрахунку макроекономічних показників 237 РОЗДІЛ 11. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА 240 11.1. Поняття національного багатства та його класифікація у СНР 240 11.2. Статистика основного капіталу 243 11.2.1. Класифікація основного капіталу та методи його вимірювання 243 11.2.2. Баланс основного капіталу 247 11.2.3. Показники руху, стану та використання основних засобів 249 11.2.4. Індексний аналіз ефективності використання основних засобів 251 11.3. Статистика оборотних активів 253 11.3.1. Класифікація і структура оборотних активів 253 11.3.2. Показники ефективності використання оборотних засобів 255 11.3.3. Індексний метод аналізу використання матеріальних ресурсів 257 Запитання для самоконтролю 259 Методичні вказівки до рішення типових задач 261 РОЗДІЛ 12. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦІЇ 269 12.1. Види, типи та форми продукції 269 12.2. Методи вимірювання та показники продукції промислових підприємств 271 12.3. Статистика продукції сільського господарства 275 12.4. Статистика продукції інших галузей 279 Запитання для самоконтролю 281 Методичні вказівки до рішення типових задач 283 РОЗДІЛ 13. СТАТИСТИКА РИНКУ ТА ЦІН 291 13.1. Статистичне вивчення ринку та йото показники 291 13.2. Статистичний аналіз товарообороту на ринку 301 13.3. Статистика цін та тарифів 306 13.3.1. Види цін і тарифів 306 13.3.2. Вимірювання динаміки цін індексним методом 309 Запитання для самоконтролю 313 Методичні вказівки до рішення типових задач 314 РОЗДІЛ 14. СТАТИСТИКА ПРАЦІ 323 14.1. Склад робочої сили на підприємстві, її показники чисельності та руху 323 14.2. Робочий час та його використання 327 14.3. Ефективність праці, її показники та методи вимірювання 330 14.4. Статистичне вивчення оплати праці 333 Запитання для самоконтролю 339 Методичні вказівки до рішення типових задач 340 РОЗДІЛ 15. СТАТИСТИКА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА, ДОХОДІВ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 349 15.1. Завдання статистики витрат виробництва та фінансових результатів господарської діяльності 349 15.2. Класифікація витрат на продукцію 350 15.3. Собівартість продукції та її обчислення 352 15.4. Показники фінансових результатів господарської діяльності 356 Запитання для самоконтролю 361 Методичні вказівки до рішення типових задач 362 РОЗДІЛ 16. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 370 16.1. Категорії населення та їх характеристики 370 16.2. Статистичні показники природного та механічного руху населення 371 16.3. Статистика зайнятості та безробіття 374 Запитання для самоконтролю 376 Методичні вказівки до рішення типових задач 377 РОЗДІЛ 17. СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 384 17.1. Комплекс індикаторів життєвого рівня та їх показники 384 17.2. Макроекономічні показники життєвого рівня населення 385 17.3. Показники матеріального забезпечення населення та домогосподарств 387 17.4. Соціальні та демографічні показники життєвого рівня 390 Запитання для самоконтролю 391 Методичні вказівки до рішення типової задачі 392 ЧАСТИНА III. СТАТИСТИКА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДІЛ 18. МІЖНАРОДНІ СТАТИСТИЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 396 Передумова до міжнародної статистики 396 18.1. Світові та європейські статистичні організації 403 18.2. Міжнародні статистичні класифікації 404 18.3. Призначення та структура основних економічних міжнародних класифікацій 409 Запитання для самоконтролю 416 РОЗДІЛ 19. СТАТИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 417 19.1. Ефективність суспільного виробництва як основний чинник успішного розвитку економіки 417 19.2. Показники ефективності економічної діяльності в міжнародній економіці 421 Запитання для самоконтролю 427 Методичні вказівки до рішення типових задач 428 Задачі 433 РОЗДІЛ 20. СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 435 20.1. Особливості обліку товарів зовнішньої торгівлі 435 20.2. Імпорт і експорт товарів 436 20.3. Міжнародна торгівля 438 20.4. Облік товарів у зовнішній торгівлі 441 Запитання для самоконтролю 443 Задачі 444 РОЗДІЛ 21. МІЖНАРОДНЕ ПОРІВНЯННЯ МАКРО-ЕКОНОМІЧНИХ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 451 21.1. Паритет купівельної спроможності національних валют 451 21.2. Методологія проведення міжнародних порівнянь 453 21.3. Основні показники економічної діяльності у міжнародних порівняннях 456 Запитання для самоконтролю 458 Методичні вказівки до рішення типової задачі 459 Задачі 461 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 466

Складається з трьох частин, що охоплюють теорію статистики, економічну та соціальну статистику національної економіки, статистику міжнародної економічної діяльності. У першій частині “Теорія статистики” розглянуті питання з предмету та методу статистики, статистичного спостереження, зведення та групування статистичних даних, абсолютних та відносних показників, середніх величин, вибіркового спостереження, статистичних методів аналізу зв’язків між факторами, рядів динаміки та індексного методу. Друга частина “Економічна та соціальна статистика національної економіки” присвячена розгляду методологічних основ економічної та соціальної статистики, системі національних рахунків, статистиці національного багатства, продукції, ринку та цін, праці, фінансових результатів господарської діяльності, статистиці населення та рівня життя населення. У третій частині "Статистика міжнародної економічної діяльності" розглянуті питання з міжнародних класифікацій, стистики ефективності міжнародної діяльності, зовнішньої торгівлі, міжнародного порівняння макроекономічних вартісних показників. Наведені питання для самоконтролю знань, приклади рішення типових задач. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів при вивченні дисциплін зі статистики, викладачів економічних спеціальностей та фахівців для статистичної обробки інформації.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Powered by Koha