Refine your search

Your search returned 4 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
 Книги
Ранньомодерна Європа : підручник / В. О. Балух, В. П. КоцурPublication: Чернівці : Наші книги, 2016Description: 704 с. : іл.Availability: Items available for loan: (1).

Матеріали конференцій
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": збірник наукових праць ; редкол.: Булах І. С. та ін., Випуск 38, Психологія / гол. ред.: Коцур В. П.Piece-Analytic Level: Березянська В., Функціолнальна модель его-станів онкологічних хворих. Транзакційний підхід, c.7 • Бочаріна Н., Вишковська Л. , Емпіричне вивчення соціально-психологічних детермінант тривожнсті у дітей молодшого шкільного віку, c.14 • Василькевич Я., Етичний аспект креативно-інноваційного розвитку постіндустріального суспільства, c.21 • Гапон Н., Психологія взаємин викладача зі студентами у світлі ціннісних засад европейсько освіти, c.30 • Говорун Т., Кікінеджі О., ШулЬга І., Економічні індикатори гендерної рівності, c.38 • Грейліх О., Особливості міжособистісної взаємодії у системі "вчитель-вчитель", c.49 • Канюка С., Ефективність системи формування толерантності жінок як передумови їх психологічної готовності до материнства, c.57 • Кашпур Ю., Філософсько-психологічне розуміння поняття вірності особистості, c.69 • Кириченко Т., Передумови розвитку саморегуляції поведінки підлітків, c.79 • Мазур А., Руденко О., Особливості та чинники формування вольових якостей у дитини молодшого шкільного віку, c.87 • Матяш М., Етнопсихологічні особливості українців або шлях до самопізнання, c.95 • Рик Г., Дослідження динаміки особистісних ставлень засобами колірної діагностики , c.104 • Савчин О. , Психологічні та педагогічні особливості формування умінь у дітей старшого дошкільного віку продукувати розповіді різного типу , c.116 • Стадник Г., Вплив сім'ї на пізнавальну активність дошкільників, c.125 • Хараджи М., Соціально-психологічні виміри міжетнічної толерантності, c.134 • Чіп Р., Становлення особистості сучасного підлітка в умовах соціокультурних змін: гендерний аспект, c.142 • Щербакова І., Відповідальність у світлі смисложиттєвих орієнтаціях особистості, c.150Publication: Переяслав-Хмельницький, 2016Description: 162 с.Availability: Items available for loan: [159.9(08) / Г94] (1).

Матеріали конференцій
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": збірник наукових праць ; редкол.: Булах І. С. та ін., Випуск 37, Психологія / гол. ред.: Коцур В. П.Piece-Analytic Level: Kikinezhdi O., Gender as a factor of students' egalitarian life-determination, p.7 • Mirski A., The image of the City, p.18 • Vasylkevych Y., Features of influence of the social environment on development of creativity, p.24 • Арістова Н., Компетентнісний підхід до формування професійної суб'єктивності майбутніх філологів, c.32 • Блашкова О., Діагностика ціннісних орієнтацій студентів за методикою М. Рокіча, c.40 • Венгер А., Сім'я, як соціально-психологічний феномен, c.50 • Денищич Т., Текстоцентричний підхід до формування риторичних умінь і навичок студентів-істориків, c.61 • Ємельянова Т., Про проблему розвитку пізнавальних здібностей студентів в сучасному технічному університеті, c.69 • Зарішняк І., Мовчан Л., Самовдосконалення особистості як проблема, c.76 • Колодич О., Професійно-психологічна підготовка майбутніх практичних психологів в умовах ступеневої освіти як засіб професійно-педагогічної сморегуляції у конкретному навчально-виховному соціумі, c.86 • Кухарчук О., Аналіз індивідуально-психологічних детермінант паддатності до ПТСР військовослужбовців, c.96 • Лавриш Ю., Навички соціальної взаємодії як необхідна складова подготовки інженерів у сучасному університеті, c.104 • Лисенко О., Гордієнко І., Застосування тренінгового методу при підготовці фахівів з соціальної роботи, c.112 • Мельник О., Фактори, що детермінують вплив на мотивацію спортсмена( на прикладі лижних видів спорту) , c.119 • Павлюк О., Психологічні особливості формування самооцінки особистості у студентському віці, с.128 • Семків І., Психометричні показники та адаптація методики р. стили "KPIKS" (українська версія: опитувальник вимірювання індивідуального соціального капіталу (овіск) адаптація І. Семків) , с.136 • Чижма Д., Особливості розвитку вольової регуляції підлітків, с.147 • Цимбал І., Створення програми підвищення ефективності роботи з іншомовними науковими текстами, с.155Publication: Переяслав-Хмельницький, 2015Description: 169 с.Availability: Items available for loan: [159.9(08) / Г94] (1).

Матеріали конференцій
Humanitarium: збірник наукових праць / голов. ред. Коцур В. П. ; редкол.: Булах І. С. та ін., Т. 39, Випуск 1, ПсихологіяPiece-Analytic Level: Бігун Η., Генеза та стан категорії самодостатності в сучасній психології, c.7 • Б’янко О., Феномен щастя у позитивній психології: аналіз та проблемні аспекти застосування концепцій, c. 15 • Василькевич Я., Когнітивні стилі як конативний аспект креативності: дослідження особливостей взаємозв’язку, c.22 • Васьківська С., Соматична модифікація ДОТРО як спосіб діагностики та формування рефлексивної позиції клієнта... , c.32 • Вінс В., Структура особистісного вибору та особливості йогостановлення в юнацькому віці, c.40 • Волошина В., Специфіка трасформацїї аксіосфери майбутнього психолога в процесі формування інтеграла професійної цінності, c.48 • Гапон Н., Ставлення до виявів академічної нечесності у студентів як соціально-психологічна проблема, c. 56 • Герасіна С., Мельничук О. , Використання каністерапії в роботі з дітьми з вадами розумового розвитку та аутичними розладами, c.63 • Заболотна Н., Когнітивні стилі як одна з психологічних систем адаптації людини та інтеграції її ресурсів, c. 74 • Зозуля І. , Особливості динаміки структури креативності дітей дошкільного віку: компаративний аналіз, c.82 • Ковальова О., Психометрична перевірка авторської методики самооцінки соціально-комунікативної компетентності особистості, c. 91 • Кравчук С, Халанський В. , Особливості взаємостосунків у родині та ставлення до політико-правової сфери в умовах військового конфлікту в Україні (англ. мова), c.100 • Омелянська В., Психологічне здоров’я студентів ВНЗ як необхідна умова успішного професійного навчання, c.115 • Ніколаєв Л., Психолого-педагогічні рекомендації з розвитку асертивності підлітків в умовах загальноосвітньої школи, c.124 • Предко Д., Напрямки діяльності Георгія Івановича Челпанова: Київський період, c.133 • Чигирин Т., Проблема ефективності самопрезентації особистості... , c.142Publication: Переслав-Хмельницький, 2017Description: 155 с.Availability: Items available for loan: [159.9(08) / H91] (1).

Pages

Powered by Koha