000 02166nam0a22002771 4500
001 4009
010 _a978-966-9411-91-4
090 _a4009
100 _a20190917d2018 m||y0ukry50 ca
101 0 _aukr
_cukr
102 _aUA
200 1 _a
_e
_f
205 _a
210 _a
_c
_d2018
215 _a
300 _a
320 _a
330 _a
675 _a159.9
675 _a331.108.2
686 _a
700 1 _4070
_94228
_a
_b
_g
701 1 _4070
_94229
_a
_b
_g
702 1 _4070
_94230
_a
_b
_g
801 1 _aUA
_bUA-BuIAS
_c20190917
942 _2udc
_cEDU
_h159.9+331.108.2
_j
_n0
_v