000 02100nam a2200229 4500
001 4022
010 _a978-966-8063-81-2
090 _a4022
100 _a20210721d2021 k||y0ukry50 ca
101 0 _aukr
102 _aUA
200 1 _a
_e
_f
210 _a
_c
_d2021
215 _a230
330 _a
675 _a796.417(075.8)
686 _a
700 1 _4070
_9989
_a
_b
_f1941-
_g
701 1 _4070
_94234
_a
_b
_g
_f1995
702 1 _4070
_94235
_a
_b
_f1997
_g
801 1 _aUA
_bUA-BuIAS
_c20210721
942 _2rubbkm
_cEDU
_h796.417(075.8)
_j
_n0
_v