Local cover image
Local cover image

Техніка управлінської діяльності у закладі освіти : навчальний посібник / Т. В. Дуткевич, О. С. Толков

Main Author: Дуткевич, Т. В., 1964-, Тетяна ВікторівнаCoauthor: Автор, Толков, О. С.Language: українська.Country: УКРАЇНА.Publication: Київ : КНТ, 2022Description: 194 с.ISBN: 978-966-373-901-4.Classification: 88я73Contents note: Передмова -- 8 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -- 10 ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -- 10 ПРЕДМЕТ ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРИКЛАДНОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ -- 10 ЗАВДАННЯ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗКИ -- 13 ІНШИМИ НАУКАМИ -- 14 КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ ЯК КРИТЕРІЙ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 15 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ -- 17 ТЕХНІКА УПРАВЛІННЯ ЯК МИСТЕЦТВО УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ -- 19 ТЕМА 2. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 20 ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ -- 20 ВИМОГИ ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ -- 22 ЕТИКА ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ -- 23 ЕТИКЕТ У ТЕХНІЦІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ -- 25 НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ СКЛАДОВІ ЕТИКЕТУ ЯК ЧИННИК ІМІДЖУ КЕРІВНИКА -- 26 ТЕМА 3. ІНДИВІДУАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ -- 27 ПОНЯТТЯ ПРО СТИЛЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ -- 28 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ЛІДЕРСТВА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ -- 30 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ГІОСДНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ З ІНТЕРЕСАМИ ПЕРСОНАЛУ -- 33 ТЕХНІКИ ПРИХОВАНОГО І ВІДКРИТОГО УПРАВЛІННЯ -- 36 ІНДИВІДУАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ -- 37 ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ КРИТЕРІЙ ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -- 38 ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ -- 39 ВЗАЄМОЗВ ЯЗОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОБОТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ -- 42 РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ТЕХНІКА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -- 44 ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЗАСАДАХ ІСТОРИЧНОГО ПІДХОДУ -- 47 РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 49 ТЕМА 5. УПРАВЛІНСЬКЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ -- 49 КОМУНІКАТИВНА ПРИРОДА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ -- 49 ПОНЯТТЯ УПРАВЛІІІСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ -- 50 ФУНКЦІЇ. ВИДИ. ЗАСОБИ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ -- 51 СКЛАДОВІ ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ -- 54 КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННСВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ -- 57 МОВЛЕННСВА ТЕХНІКА КЕРІВНИКА -- 60 ТЕХНІКА СЛУХАННЯ В УПРАВЛІНСЬКОМУ СПІЛКУВАННІ -- 60 ТЕХНІКА ГОВОРІННЯ В УПРАВЛІНСЬКОМУ СПІЛКУВАННІ -- 61 ТЕМА 6. ТЕХНІКА УПРАВЛІНСЬКИХ ВПЛИВІВ У КЕРІВНИЦТВІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ -- 63 ПОНЯТТЯ ПРО УПРАВЛІНСЬКИЙ ВПЛИВ -- 64 МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКИХ ВПЛИВІВ -- 65 ВПЛИВОВІСТЬ КЕРІВНИКА ТА ЇЇ ЧИННИКИ -- 68 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ВПЛИВІВ -- 70 ПРАВИЛА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ -- 71 ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ -- 73 ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ -- 74 ТЕХНІКА ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ -- 76 ТЕХНІКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПЛАНУВАННЯ -- 78 ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ -- 80 ПОНЯТТЯ ПРО УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ -- 81 РОЗРОБКА ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ -- 82 ГРУПОВА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ -- 85 НЕДОЛІКИ ГРУПОВИХ РІШЕНЬ ТА ПРИЙОМИ ЇХ ПОСЛАБЛЕННЯ -- 86 ТЕМА 9. ТЕХНІКА КАДРОВОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 87 СКЛАДОВІ ТЕХНІКИ КАДРОВОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 88 ПОНЯТТЯ ПРО КАДРОВУ ПОЛІТИКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ -- 90 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ НОВОГО ПЕДАГОГА -- 92 ТЕХНІКА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ НОВОПРИБУЛОГО ПЕДАГОГА -- 94 ТЕМА 10. МОТИВАЦІЯ ТА МОТИВУВАННЯ ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 98 ПОНЯТТЯ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ -- 99 ТЕОРІЇ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ТА ПІДХОДИ ДО HR МЕНЕДЖМЕНТУ -- 100 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕМОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -- 102 ТЕХНІКА МОТИВУВАННЯ ІІЕДАГОГІВ -- 103 УМОВИ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ -- 107 ТЕМА 11. ТЕХНІКА УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 109 ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 110 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ -- 111 ТЕХНІКА КОНТРОЛЮ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА -- 113 ЄДНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ІЗ САМОКОНТРОЛЕМ КЕРІВНИКА -- 116 РОЗДІЛ 3. ТЕХНІКА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА КРИЗОВИМИ СИТУАЦІЯМИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 118 ТЕМА 12. ТЕХНІКА УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА КРИЗОВИМИ СИТУАЦІЯМИ -- 118 ПОНЯТТЯ ПРО КРИЗИ У РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ -- 118 ОРГАНІЗАЦІЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 120 ІСТОРИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ЙОГО МЕТОДІВ -- 122 ТЕХНІКА УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 124 ТЕХНІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ПЕДАГОГІВ І КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ -- 126 НЮКОНСУЛЬТУВАННЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 128 ТЕМА 13. ТЕХНІКА УПРАВЛІННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 129 ПРИЧИНИ. НАПРЯМИ ТА ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ -- 130 ПСИХОЛОГО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ -- 132 ЧИННИК «ІНІЦІАТИВА ВПРОВАДЖЕННЯ" -- 132 ЧИННИК «РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ» -- 134 СТАВЛЕННЯ ПЕДАГОГІВ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ -- 135 ТЕХНІКА ПОДОЛАННЯ ОПОРУ ЗАПРОВАДЖЕННЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ -- 137 ТЕМА 14. ПОНЯТТЯ І ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ -- 139 ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 139 УПРАВЛІНСЬКО-КОМУНІКАТИВНІ ПОМИЛКИ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 141 КЛАСИФІКАЦІЯ КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 142 ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 144 НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НЕРОЗВ'ЯЗАНИХ КОНФЛІКТІВ -- 145 ТЕМА 15. ТЕХНІКА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ -- 146 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ -- 147 АЛГОРИТМ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ -- 148 СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМИ СИТУАЦІЯМИ -- 150 ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ МІЖ ПЕДАГОГАМИ -- 150 УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЙОГО РОЗГОРТАННЯ -- 152 ТЕМА 16. ТЕХНІКА АНАЛІЗУ КОНФЛІКТІВ МІЖ ПЕДАГОГАМИ -- 154 АНАЛІЗ КОНФЛІКТУ ЗА СХЕМОЮ -- 155 ТЕХНІКА КАРТОГРАФІЇ КОНФЛІКТУ -- 157 ТРАНЗАКТНИЙ АНАЛІЗ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ -- 158 САМОАНАЛІЗ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ ЗА ДОІЮМОГОЮ ПАМ’ЯТКИ -- 160 АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ -- 161 ТЕМА 17. ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕГОВОРІВ ТА ПОСЕРЕДНИЦТВА У ЗАЛАГОДЖЕННІ КОНФЛІКТІВ -- 161 ПОНЯТТЯ ПРО ПЕРЕГОВОРИ. ЕТАПИ ПЕРЕГОВОРІВ -- 162 ПОЗИЦІЙНИЙ ТА ПРИНЦИПОВИЙ ПІДХОДИ ДО ТЕХНІКИ ПЕРЕГОВОРІВ -- 163 СТРАТЕГІЧНА ТА ТАКТИЧНА ТЕХНІКА ПЕРЕГОВОРІВ -- 165 ТЕХНІКА ПОСЕРЕДНИЦТВА (МЕДІАТОРСТВО) -- 169 ТЕМА 18. ПРОФІЛАКТИКА КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 172 РОЛЬ КЕРІВНИКА У ПРОФІЛАКТИЦІ КОНФЛІКТІВ -- 172 ТЕХНІКА ДІЛОВОЇ БЕСІДИ -- 173 ТЕХНІКА ДІЛОВОЇ КРИТИКИ ТА «СКЛАДНИХ» РОЗМОВ З ПІДЛЕГЛИМ -- 175 ТЕХНІКА РОБОТИ КЕРІВНИКА З «ВАЖКИМ» ПРАЦІВНИКАМИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 176 ТЕХНІКА ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКА У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ -- 179 ТЕМА 19. ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 182 ПОНЯТТЯ ПРО НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ -- 182 ЧИННИКИ І ВИДИ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ПРОЯВІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 183 ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА З ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 185 УПРАВЛІНСЬКА ТЕХНІКА ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ -- 186 Список джерел, на які зроблено посилання у навчальному посібнику -- 189 ДОДАТОК. Управління закладом освіти у Законі України «Про освіту» -- 191 Abstract: Навчальний посібник розкриває основний зміст лекційного матеріалу, передбаченого для вивчення курсу "Техніка управлінської діяльності" як складової підготовки майбутніх керівників закладів освіти. Розглянуто поняття, морально-етичні основи, індивідуально-стильові особливості техніки управлінської діяльності, питання формування організаційної культури закладу освіти; особливості техніки управлінського спілкування, управлінських впливів, організації і планування, прийняття рішень, кадрової роботи, мотивації і стимулювання у закладі освіти. Окремий розділ присвячено особливостям техніки управління розвитком та кризовими ситуаціями в закладі освіти, що включають техніку управлінського консультування, управління запровадженням педагогічних інновацій, методи і способи аналізу, залагодження і попередження міжособистісних конфліктів у педагогічному колективі, профілактики насильства. Навчальний посібник призначається для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент, за освітньою програмою Управління навчальним закладом, може використовуватись у системі професійного вдосконалення керівних кадрів освіти, а також викладачами вищої школи..Bibliography: Бібліогр.: с. 189-190. Item type: Навчальні видання
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 159.9(075.8) / Д84 (Browse shelf(Opens below)) Available 41683-012129
Бібліотека Українського Гуманітарного Інституту Науковий фонд 159.9(075.8) / Д84 (Browse shelf(Opens below)) Available 41683-012126

Бібліогр.: с. 189-190

Передмова 8

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10 ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10 ПРЕДМЕТ ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРИКЛАДНОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 10 ЗАВДАННЯ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗКИ 13 ІНШИМИ НАУКАМИ 14 КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ ЯК КРИТЕРІЙ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 15 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ 17 ТЕХНІКА УПРАВЛІННЯ ЯК МИСТЕЦТВО УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ 19 ТЕМА 2. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 20 ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 20 ВИМОГИ ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 22 ЕТИКА ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 23 ЕТИКЕТ У ТЕХНІЦІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 25 НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ СКЛАДОВІ ЕТИКЕТУ ЯК ЧИННИК ІМІДЖУ КЕРІВНИКА 26 ТЕМА 3. ІНДИВІДУАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ 27 ПОНЯТТЯ ПРО СТИЛЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ 28 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ЛІДЕРСТВА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 30 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ГІОСДНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ З ІНТЕРЕСАМИ ПЕРСОНАЛУ 33 ТЕХНІКИ ПРИХОВАНОГО І ВІДКРИТОГО УПРАВЛІННЯ 36 ІНДИВІДУАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ 37 ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИЙ КРИТЕРІЙ ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 38 ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 39 ВЗАЄМОЗВ ЯЗОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОБОТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 42 РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ТЕХНІКА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 44 ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЗАСАДАХ ІСТОРИЧНОГО ПІДХОДУ 47

РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 49 ТЕМА 5. УПРАВЛІНСЬКЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 49 КОМУНІКАТИВНА ПРИРОДА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ 49 ПОНЯТТЯ УПРАВЛІІІСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ 50 ФУНКЦІЇ. ВИДИ. ЗАСОБИ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ 51 СКЛАДОВІ ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ 54 КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННСВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ 57 МОВЛЕННСВА ТЕХНІКА КЕРІВНИКА 60 ТЕХНІКА СЛУХАННЯ В УПРАВЛІНСЬКОМУ СПІЛКУВАННІ 60 ТЕХНІКА ГОВОРІННЯ В УПРАВЛІНСЬКОМУ СПІЛКУВАННІ 61 ТЕМА 6. ТЕХНІКА УПРАВЛІНСЬКИХ ВПЛИВІВ У КЕРІВНИЦТВІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 63 ПОНЯТТЯ ПРО УПРАВЛІНСЬКИЙ ВПЛИВ 64 МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКИХ ВПЛИВІВ 65 ВПЛИВОВІСТЬ КЕРІВНИКА ТА ЇЇ ЧИННИКИ 68 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ВПЛИВІВ 70 ПРАВИЛА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ 71 ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 73 ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 74 ТЕХНІКА ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ 76 ТЕХНІКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПЛАНУВАННЯ 78 ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 80 ПОНЯТТЯ ПРО УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 81 РОЗРОБКА ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 82 ГРУПОВА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 85 НЕДОЛІКИ ГРУПОВИХ РІШЕНЬ ТА ПРИЙОМИ ЇХ ПОСЛАБЛЕННЯ 86 ТЕМА 9. ТЕХНІКА КАДРОВОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 87 СКЛАДОВІ ТЕХНІКИ КАДРОВОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 88 ПОНЯТТЯ ПРО КАДРОВУ ПОЛІТИКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ 90 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ НОВОГО ПЕДАГОГА 92 ТЕХНІКА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ НОВОПРИБУЛОГО ПЕДАГОГА 94 ТЕМА 10. МОТИВАЦІЯ ТА МОТИВУВАННЯ ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 98 ПОНЯТТЯ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ 99 ТЕОРІЇ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ТА ПІДХОДИ ДО HR МЕНЕДЖМЕНТУ 100 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕМОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 102 ТЕХНІКА МОТИВУВАННЯ ІІЕДАГОГІВ 103 УМОВИ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 107 ТЕМА 11. ТЕХНІКА УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 109 ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 110 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНІКИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ 111 ТЕХНІКА КОНТРОЛЮ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА 113 ЄДНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ІЗ САМОКОНТРОЛЕМ КЕРІВНИКА 116

РОЗДІЛ 3. ТЕХНІКА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА КРИЗОВИМИ СИТУАЦІЯМИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 118 ТЕМА 12. ТЕХНІКА УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА КРИЗОВИМИ СИТУАЦІЯМИ 118 ПОНЯТТЯ ПРО КРИЗИ У РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 118 ОРГАНІЗАЦІЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 120 ІСТОРИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ЙОГО МЕТОДІВ 122 ТЕХНІКА УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 124 ТЕХНІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ПЕДАГОГІВ І КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 126 НЮКОНСУЛЬТУВАННЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 128 ТЕМА 13. ТЕХНІКА УПРАВЛІННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 129 ПРИЧИНИ. НАПРЯМИ ТА ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 130 ПСИХОЛОГО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 132 ЧИННИК «ІНІЦІАТИВА ВПРОВАДЖЕННЯ" 132 ЧИННИК «РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ» 134 СТАВЛЕННЯ ПЕДАГОГІВ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ 135 ТЕХНІКА ПОДОЛАННЯ ОПОРУ ЗАПРОВАДЖЕННЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 137 ТЕМА 14. ПОНЯТТЯ І ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ 139 ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 139 УПРАВЛІНСЬКО-КОМУНІКАТИВНІ ПОМИЛКИ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 141 КЛАСИФІКАЦІЯ КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 142 ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 144 НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НЕРОЗВ'ЯЗАНИХ КОНФЛІКТІВ 145 ТЕМА 15. ТЕХНІКА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ 146 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ 147 АЛГОРИТМ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ 148 СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМИ СИТУАЦІЯМИ 150 ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ МІЖ ПЕДАГОГАМИ 150 УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЙОГО РОЗГОРТАННЯ 152 ТЕМА 16. ТЕХНІКА АНАЛІЗУ КОНФЛІКТІВ МІЖ ПЕДАГОГАМИ 154 АНАЛІЗ КОНФЛІКТУ ЗА СХЕМОЮ 155 ТЕХНІКА КАРТОГРАФІЇ КОНФЛІКТУ 157 ТРАНЗАКТНИЙ АНАЛІЗ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ 158 САМОАНАЛІЗ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ ЗА ДОІЮМОГОЮ ПАМ’ЯТКИ 160 АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ 161 ТЕМА 17. ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕГОВОРІВ ТА ПОСЕРЕДНИЦТВА У ЗАЛАГОДЖЕННІ КОНФЛІКТІВ 161 ПОНЯТТЯ ПРО ПЕРЕГОВОРИ. ЕТАПИ ПЕРЕГОВОРІВ 162 ПОЗИЦІЙНИЙ ТА ПРИНЦИПОВИЙ ПІДХОДИ ДО ТЕХНІКИ ПЕРЕГОВОРІВ 163 СТРАТЕГІЧНА ТА ТАКТИЧНА ТЕХНІКА ПЕРЕГОВОРІВ 165 ТЕХНІКА ПОСЕРЕДНИЦТВА (МЕДІАТОРСТВО) 169 ТЕМА 18. ПРОФІЛАКТИКА КОНФЛІКТІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 172 РОЛЬ КЕРІВНИКА У ПРОФІЛАКТИЦІ КОНФЛІКТІВ 172 ТЕХНІКА ДІЛОВОЇ БЕСІДИ 173 ТЕХНІКА ДІЛОВОЇ КРИТИКИ ТА «СКЛАДНИХ» РОЗМОВ З ПІДЛЕГЛИМ 175 ТЕХНІКА РОБОТИ КЕРІВНИКА З «ВАЖКИМ» ПРАЦІВНИКАМИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 176 ТЕХНІКА ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКА У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ 179 ТЕМА 19. ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 182 ПОНЯТТЯ ПРО НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ 182 ЧИННИКИ І ВИДИ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ПРОЯВІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 183 ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА З ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 185 УПРАВЛІНСЬКА ТЕХНІКА ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 186

Список джерел, на які зроблено посилання у навчальному посібнику 189

ДОДАТОК. Управління закладом освіти у Законі України «Про освіту» 191

Навчальний посібник розкриває основний зміст лекційного матеріалу, передбаченого для вивчення курсу "Техніка управлінської діяльності" як складової підготовки майбутніх керівників закладів освіти. Розглянуто поняття, морально-етичні основи, індивідуально-стильові особливості техніки управлінської діяльності, питання формування організаційної культури закладу освіти; особливості техніки управлінського спілкування, управлінських впливів, організації і планування, прийняття рішень, кадрової роботи, мотивації і стимулювання у закладі освіти. Окремий розділ присвячено особливостям техніки управління розвитком та кризовими ситуаціями в закладі освіти, що включають техніку управлінського консультування, управління запровадженням педагогічних інновацій, методи і способи аналізу, залагодження і попередження міжособистісних конфліктів у педагогічному колективі, профілактики насильства. Навчальний посібник призначається для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент, за освітньою програмою Управління навчальним закладом, може використовуватись у системі професійного вдосконалення керівних кадрів освіти, а також викладачами вищої школи.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image

Powered by Koha